Our Menu

Parmigiana

-

Melanzane – $8, Pollo – $8, Vitello – $10